Skip to content →
JWLP logo

Publikacje

Wyrok w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej

Braki formalne wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (o wydanie decyzji środowiskowej) nie skutkują automatycznie koniecznością uchylenia wydanej decyzji i muszą być oceniane przez pryzmat ich wpływu na prawidłowe załatwienie sprawy.

W sprawach, w których ma zastosowanie art. 49 k.p.a. przewidujący uproszczoną formę doręczeń, na organie nie ciąży obowiązek imiennego ustalenia i wymienienia w decyzji wszystkich stron postępowania.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko musi być ustalony przede wszystkim poprzez odwołanie do obiektywnych kryteriów, jakimi są normy i standardy emisji wynikające z treści art. 112, art. 141 i art. 144 prawa ochrony środowiska.

Czytaj dalej Wyrok w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej

Brak możliwości komentowania.

Kto i co powinien udowodnić w toku procesu, czyli ciężar dowodu.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Wobec powyższego nie jest prawdą, iż ciężar dowodu każdorazowo ciąży na powodzie. Może być nim obciążony zarówno powód jak i pozwany, w zależności od tego kto z danego faktu wywodzi skutki prawne.…

Czytaj dalej Kto i co powinien udowodnić w toku procesu, czyli ciężar dowodu.

Brak możliwości komentowania.

Wyrok w sprawie dotyczącej ustalenia wyników zużycia paliwa przy pomocy testu SORT 2 UITP

Wyniki zużycia paliwa ustalane przy pomocy testu SORT 2 UITP (Union Internationale des Transports Publics) muszą być interpretowane z uwzględnieniem zapisanej w tej metodzie badawczej 5% tolerancji pomiaru.

Podstawą naliczenia kar umownych za przekroczenie deklarowanego poziomu zużycia paliwa może być tylko prawidłowo sporządzone sprawozdanie z badań, uwzględniające zakładaną tolerancję pomiaru i błąd metody badawczej.

Czytaj dalej Wyrok w sprawie dotyczącej ustalenia wyników zużycia paliwa przy pomocy testu SORT 2 UITP

Brak możliwości komentowania.