Skip to content →
JWLP logo

Restrukturyzacje i upadłość

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie upadłości likwidacyjnej i układowej, w tym w zakresie postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz świadczenie usług w zakresie postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością.

Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie zaliczyć należy:

  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych, co, do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu,
  • zgłaszanie wierzytelności,
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • reprezentowanie w sporach związanych ze sprawami o wyłączenie z masy upadłości,
  • reprezentowanie w sporach związanych z uznaniem bezskuteczności czynności upadłego,
  • reprezentowanie w sprawach w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.